Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Oficina Comarcal de Transició Energètica


La Xarxa d’Oficines Comarcals de Transició Energètica s’han creat amb la finalitat de col·laborar en la planificació i el disseny comarcal de la implantació de les energies renovables a Catalunya en el marc del desenvolupament del Pla territorial per a la implantació de les instal·lacions d'energies renovables a Catalunya (PLATER) i prioritzar el model de generació renovable distribuïda i participativa en l'àmbit de l'estratègia SOLARCAT a fi de preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar.

La oficina treballa en coordinació amb la Direcció General d'Energia i l'Institut Català d'Energia, ambdós organismes del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Programa habitatge

Requisits:
 • La intervenció ha de ser en el domicili habitual del beneficiari de la subvenció.
 • L’obra ha de suposar una reducció de la demanda energètica del 7%, una reducció en el consum d’energia primària no renovable (EPNR) del 30% o una actuació que impliqui una millora en l’envolupant tèrmic de l’habitatge.
 • El cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.
 • L’import de la subvenció serà del 40 % del cost de l’actuació, amb un límit de 3.000 euros

Termini: 07/06/2022 al 30/11/2023

Més informació

Accés al tràmit


Programa edifici

Requisits:

 • Ajuts destinats a millorar l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial, plurifamiliar o unifamiliar, inclosos llurs habitatges. S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i/o de la demanda energètica.
 • L’inici de les actuacions ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020 i la seva finalització abans del 30 de juny de 2026.
 • El termini d’execució de les obres no pot superar els 18 mesos ampliables fins a 24 quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin a 40 o més habitatges.

Termini: 01/01/2023 al 30/11/2023

Més informació

Accés al tràmit


Programa Llibre edifici i projecte rehabilitació

Subvenció destinada per a la implantació i generalització del Llibre de l'Edifici existent per a la rehabilitació, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral amb el propòsit d’activar la demanada de rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.

Les actuacions hauran d’haver finalitzat abans del 30.6.2026.  

Requisits dels edificis:

 • Estar finalitzats abans de l'any 2000.
 • Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.
 • Haver presentat davant l’AHC la sol·licitud del certificat d'aptitud en un termini màxim de 4 mesos des de l’emissió de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici (IITE) i amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.

Termini: 01/01/2023 al 30/11/2023

Quantia dels ajuts

 • Llibre de l’edifici

Nombre d’habitatges

Quantia

Quantia màxima

Habitatges unifamiliars o plurifamiliars fins a 20 habitatges

700 € + 60 € per habitatge

1.900 €

Habitatges plurifamiliars de més de 20 habitatges

1.100 € + 40 € per habitatge

3.500 €

 

 • Projectes de rehabilitació

Nombre d’habitatges

Quantia

Quantia màxima

Habitatges unifamiliars o plurifamiliars fins a 20 habitatges

4.000 € + 700 € per habitatge

18.000 €

Habitatges plurifamiliars de més de 20 habitatges

12.000 € + 300 € per habitatge

30.000 €

Més informació

Accés al tràmit 


PREE5000 Edificis en municipis de menys de 5.000 habitants

Es dirigeix a persones físiques o jurídiques, comunitats de propietaris d’edificis, empreses de serveis energètics, administracions públiques i comunitats d’energies renovables.

Es subvencionen actuacions de millora energètica de l’envolupant, de l’eficiència energètica i de l’ús d’energies renovables de tipus tèrmic en pobles de menys de 5.000 habitants. Exigeix una millora d’una lletra en la qualificació de CO2 i un estalvi del consum de l’energia del 30%.Els edificis han de ser posteriors al 2007.

Més informació

Accés al tràmit

Instal·lacions autoconsum amb energia renovable

Termini: Fins al 31 de desembre de 2023

Es dirigeix al sector residencial, administracions públiques i tercer sector

Fotovoltaica i eòlica per autoconsum

Actuacions de generació

Mòdul generació [Ajut (€/kW)]

Mòdul generació Autoconsum col·lectiu [Ajut (€/kW)]

Instal·lació fotovoltaica autoconsum (1.000 kWp < P ≤ 5.000 kWp)

500

555

Instal·lació fotovoltaica autoconsum (100 kWp < P ≤ 1.000 kWp)

650

720

Instal·lació fotovoltaica autoconsum (10 kWp < P ≤ 100 kWp)

750

835

Instal·lació fotovoltaica autoconsum ( P ≤ 10 kWp)

1.000

1.110

 

Actuacions complementàries de generació

Mòdul complementaria de generació [Ajut per a l’actuació complementària (€/kWp) (segons el cas)]

Eliminació de l’amiant en cobertes per a projectes de solar fotovoltaica

P <= 100 kWp: 160 €/kWp

100 kWp < P ≤ 1.000 kWp: 110 €/kWp

1.000 kWp < P ≤ 5.000 kWp: 50 €/kWp

Instal·lació de marquesines per  a projectes de solar fotovoltaica

120 €/kWp

 

Ajut addicional del 5%  pel repte demogràfic ≤ 5.000 habitants i municipis no urbans ≤ 20.000 habitants

Ajut addicional pel repte demogràfic - autoconsum amb energies renovables

Ajut addicional pel repte demogràfic

Instal·lació fotovoltaica autoconsum (1.000 kWp < P ≤ 5.000 kWp)

30

Instal·lació fotovoltaica autoconsum (100 kWp < P ≤ 1.000 kWp)

35

Instal·lació fotovoltaica autoconsum (10 kWp < P ≤ 100 kWp)

40

Instal·lació fotovoltaica autoconsum ( P ≤ 10 kWp)

55

Instal·lació eòlica (500 kW < P ≤ 5.000 kW) per autoconsum

65

Instal·lació eòlica (20 kW < P ≤ 500 kW) per autoconsum

150

Instal·lació eòlica ( P ≤ 500 kW) per autoconsum

225

 

Més informació

Accés al tràmit


Emmagatzematge

Es dirigeix al sector residencial, administracions públiques i el tercer sector.

Per a instal·lacions emmagatzematge amb rati màxim de 2 kWh/kW (garantia mínima de 5 anys). La tecnologia plom-àcid queda exclosa.

Quantia

Actuacions

Mòdul [Ajut (€/kWh)]

Incorporació d’emmagatzematge al projecte d’instal·lació d’energia renovable per autoconsum en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector (5.000 kWh < P)

140

Incorporació d’emmagatzematge al projecte d’instal·lació d’energia renovable per autoconsum en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector (100 kWh < P ≤  5.000 kWh)

245

Incorporació d’emmagatzematge al projecte d’instal·lació d’energia renovable per autoconsum en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector (10 kWh < P ≤  100 kWh)

350

Incorporació d’emmagatzematge al projecte d’instal·lació d’energia renovable per autoconsum en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector (P ≤ 10 kWh)

490

 

Ajut addicional del 5% pel repte demogràfic ≤ 5.000 habitants i municipis no urbans ≤ 20.000 habitants

 

Ajut addicional pel repte demogràfic (€/kWh)

Incorporació d’emmagatzematge al projecte d’instal·lació  d’energia renovable per l’autoconsum en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector

15

 

Més informació i accés al tràmit

Implantació de sistemes tèrmics renovables

Es dirigeix a persones físiques, autònoms, CCPP, ens locals i empreses de serveis energètics.

Subvenciona instal·lacions de climatització i ACS en habitatges mitjançant renovables tèrmiques; solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmia i aerotèrmia (excepte aire-aire)

Quantia

Sector Residencial

Actuacions

Mòdul [Ajut (€/kW)]

Valor de l’ajut màxim

Instal·lacions d’aerotèrmia aire-aigua per climatització i/o ACS

500

3.000

Instal·lació solar tèrmica (P > 400 kW)

450

550

Instal·lació solar tèrmica (100 kW< P ≤ 400 kW)

600

780

Instal·lació solar tèrmica (50 kW< P ≤ 100 kW)

750

900

Instal·lació solar tèrmica (P ≤ 50 kW)

900

1.800

Calderes de biomassa

250

2.500

Aparells de calefacció local (biomassa)

250

3.000

Instal·lacions geotèrmiques per climatització i/o ACS de circuit tancat

2.250

13.500

Instal·lació geotèrmiques o hidrotèrmiques per climatització i/o ACS de circuit tancat

1.600

9.000

 

Propietat pública i tercer sector

Actuacions

Mòdul [Ajut (€/kW)]

Valor de l’ajut màxim

Instal·lacions d’aerotèrmia aire-aigua per climatització i/o ACS

650

3.900

Instal·lació solar tèrmica (P > 400 kW)

650

820

Instal·lació solar tèrmica (100 kW< P ≤ 400 kW)

750

950

Instal·lació solar tèrmica (50 kW< P ≤ 100 kW)

850

1.050

Instal·lació solar tèrmica (P ≤ 50 kW)

950

1.850

Calderes de biomassa

350

3.500

Aparells de calefacció local (biomassa)

350

4.200

Instal·lacions geotèrmiques per climatització i/o ACS de circuit tancat

2.250

13.500

Instal·lació geotèrmiques o hidrotèrmiques per climatització i/o ACS de circuit tancat

1.700

9.550

 

Valors addicionals màxims

Actuacions

Mòdul [Ajut sobre actuació addicional (segons cas)]

Nova distribució interior de climatització, circuits hidràulics per la incorporació de terra radiant per a projectes d’aerotèrmia, geotèrmia, hidrotèrmia o solar tèrmica, sempre que aquests sistemes funcionin al 100% amb energia renovable

600 €/kW (límit màxim de 3.000 € per aquest concepte)

Nova distribució interior de climatització, circuits hidràulics per la incorporació de radiadors de baixa temperatura o ventiloconvectors per a projectes d’aerotèrmia, geotèrmia, hidrotèrmia o solar tèrmica, sempre que aquests sistemes funcionin al 100% amb energia renovable

550 €/kW (límit màxim de 1.839 € per aquest concepte)

Desmantellament d’instal·lacions existents

Per solar tèrmica: 350 €/kW

385 € (límit màxim per aquest concepte)

Per biomassa: 40€/kW

480 € (límit màxim per aquest concepte)

Més informació i accés al tràmit

Solarcoop

És un ajut per al suport a cooperatives i/o associacions d’autoorganització ciutadana que incloguin el desenvolupament de models de gestió i funcionament de comunitats energètiques.

Va destinat a associacions o cooperatives de consum (amb participació d'ens local si escau)

 Quantia: màxim de 80.000 euros per a tasques de:

 • definició del model de gestió
 • definició del funcionament de la comunitat energètica
 • disseny i creació dels espais assemblearis, dels processos, de les línies estratègiques i de l’entorn jurídic.

Termini: pendent. S'esperen les bases pròximament.

Més informació


CE Aprende

- Pendent de convocatòria

La llei protegeix les persones i les unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica –o risc d'exclusió residencial–, davant dels talls que puguin acordar les companyies subministradores d'electricitat, gas i agua potable per manca de pagament.

Els motius pels quals es pot considerar que una persona o unitat familiar està en risc d’exclusió residencial poden ser, segons la Llei 24/2015:

 • Tenir ingressos inferiors a:
  • 2 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), si es tracta de persones que viuen soles.
  • 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència amb més d'una persona.
  • 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.
  • Estar en risc imminent de perdre l’habitatge
  • Que hi hagi una persona amb dependència energètica, és a dir, que necessita màquines assistides per sobreviure.

   Què cal fer si no podeu pagar la factura o rebeu un avís de tall del servei:

  • Us heu d'adreçar als serveis socials del vostre municipi per tal que puguin elaborar un informe que indiqui que esteu en risc d’exclusió residencial, i així evitar el tall dels subministraments. Si tot i disposar de l'informe de vulnerabilitat la companyia us talla el servei, cal que contacteu immediatament amb els serveis socials municipals per revertir la situació.
  • Si l'empresa subministradora us demana autorització per usar les vostres dades per sol·licitar als serveis socials l'informe de risc d’exclusió residencial, l'heu de donar, si no ho heu fet ja.

   Altres ajuts:

  Bo social

  El bo social és un descompte que han de fer les empreses comercialitzadores de referència de subministrament elèctric als consumidors en situació de vulnerabilitat econòmica, en funció del seu nivell d’ingressos i del compliment de determinats requisits. Aquests descomptes oscil·len entre el 25% i el 40% de l’import de la potència i el consum.

  Per a més informació, us podeu adreçar a l’Oficina Comarcal de Transició Energètica.


  Bo social tèrmic

  El bo social tèrmic és un programa d'ajuts per compensar les despeses tèrmiques ocasionades als consumidors més vulnerables per l'ús de la calefacció i l'aigua calenta o cuina. Tenen dret al bo social tèrmic totes aquelles persones amb dret al bo social elèctric.

  MOVES III: Línia 1. Vehicles endollables i pila de combustible

  Es dirigeix a persones físiques, autònoms i administracions públiques (Actuació abans de 31/12/2023).

  Subvenciona l’adquisició directa i Leasing financer o operatiu (rènting). Els vehicles turisme (M1), furgonetes (N1) i motos (L), han de ser nous i matriculats per primera vegada.

  Quantia

  MOTORITZACIÓ

  CATEGORIA

  AUTONOMIA (km) segons WLTP

  LÍMIT PREU VENDA VEHICLE (€) sense IVA

  AJUT (€)

  Sense desballestament

  Amb desballestament

  Pla de combustible (FCV, FCHV)

  M1

   

  4.500

  7.000

  PHEV, REEV, BEV

  Major o igual de 30 i menor de 90

  45.000 (53.000 per vehicles BEV de 8 o 9 places)

  2.500

  5.000

  Major o igual a 90

  4.500

  7.000

  PHEV, REEV, BEV, Pila de combustible

  N1

  Major o igual de 30

   

  7.000

  9.000

  BEV

  L6e

   

   

  1.400

  1.600

  L7e

   

   

  1.800

  2.000

  L3e, L4e, L5e amb P ≥ 3 kW

  Major o igual a 70 kW

  10.000

  1.100

  1.300

   

  10% Addicional per persones amb mobilitat reduïda, Taxi/VTC, municipis amb repte demogràfic

  Termini: fins al 31 de desembre de 2023

  Més informació i accés al tràmit

  Correu electrònic: octe@plaurgell.cat 

  Mòbil: 670 86 26 07 

  Presencial (amb cita prèvia)  al Consell Comarcal 

  C/Prat de la Riba 1, Mollerussa 

  973 71 13 13