Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Oficina Comarcal de Transició Energètica


La Xarxa d’Oficines Comarcals de Transició Energètica s’han creat amb la finalitat de col·laborar en la planificació i el disseny comarcal de la implantació de les energies renovables a Catalunya en el marc del desenvolupament del Pla territorial per a la implantació de les instal·lacions d'energies renovables a Catalunya (PLATER) i prioritzar el model de generació renovable distribuïda i participativa en l'àmbit de l'estratègia SOLARCAT a fi de preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar.

La oficina treballa en coordinació amb la Direcció General d'Energia i l'Institut Català d'Energia, ambdós organismes del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Programa habitatge

Requisits:
 • La intervenció ha de ser en el domicili habitual del beneficiari de la subvenció.
 • L’obra ha de suposar una reducció de la demanda energètica del 7%, una reducció en el consum d’energia primària no renovable (EPNR) del 30% o una actuació que impliqui una millora en l’envolupant tèrmic de l’habitatge.
 • El cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.
 • L’import de la subvenció serà del 40 % del cost de l’actuació, amb un límit de 3.000 euros

Termini: 07/06/2022 al 30/06/2024

Més informació

Accés al tràmit


Programa edifici

Requisits:

 • Ajuts destinats a millorar l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial, plurifamiliar o unifamiliar, inclosos llurs habitatges. S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i/o de la demanda energètica.
 • L’inici de les actuacions ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020 i la seva finalització abans del 30 de juny de 2026.
 • El termini d’execució de les obres no pot superar els 18 mesos ampliables fins a 24 quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin a 40 o més habitatges.

Termini: 25/05/2022 al 30/06/2024

Més informació


Programa Llibre edifici i projecte rehabilitació

Subvenció destinada per a la implantació i generalització del Llibre de l'Edifici existent per a la rehabilitació, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral amb el propòsit d’activar la demanada de rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.

Les actuacions hauran d’haver finalitzat abans del 30.6.2026.  

Requisits dels edificis:

 • Estar finalitzats abans de l'any 2000.
 • Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.
 • Haver presentat davant l’AHC la sol·licitud del certificat d'aptitud en un termini màxim de 4 mesos des de l’emissió de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici (IITE) i amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.

Termini: 20/06/2022 al 30/06/2024

Quantia dels ajuts

 • Llibre de l’edifici

Nombre d’habitatges

Quantia

Quantia màxima

Habitatges unifamiliars o plurifamiliars fins a 20 habitatges

700 € + 60 € per habitatge

1.900 €

Habitatges plurifamiliars de més de 20 habitatges

1.100 € + 40 € per habitatge

3.500 €

 

 • Projectes de rehabilitació

Nombre d’habitatges

Quantia

Quantia màxima

Habitatges unifamiliars o plurifamiliars fins a 20 habitatges

4.000 € + 700 € per habitatge

18.000 €

Habitatges plurifamiliars de més de 20 habitatges

12.000 € + 300 € per habitatge

30.000 €

Més informació

Accés al tràmit 


PREE5000 Edificis en municipis de menys de 5.000 habitants

Es dirigeix a persones físiques o jurídiques, comunitats de propietaris d’edificis, empreses de serveis energètics, administracions públiques i comunitats d’energies renovables.

Es subvencionen actuacions de millora energètica de l’envolupant, de l’eficiència energètica i de l’ús d’energies renovables de tipus tèrmic en pobles de menys de 5.000 habitants. Exigeix una millora d’una lletra en la qualificació de CO2 i un estalvi del consum de l’energia del 30%.Els edificis han de ser posteriors al 2007.

Més informació

La llei protegeix les persones i les unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica –o risc d'exclusió residencial–, davant dels talls que puguin acordar les companyies subministradores d'electricitat, gas i agua potable per manca de pagament.

Els motius pels quals es pot considerar que una persona o unitat familiar està en risc d’exclusió residencial poden ser, segons la Llei 24/2015:

 • Tenir ingressos inferiors a:
  • 2 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), si es tracta de persones que viuen soles.
  • 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència amb més d'una persona.
  • 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.
  • Estar en risc imminent de perdre l’habitatge
  • Que hi hagi una persona amb dependència energètica, és a dir, que necessita màquines assistides per sobreviure.

   Què cal fer si no podeu pagar la factura o rebeu un avís de tall del servei:

  • Us heu d'adreçar als serveis socials del vostre municipi per tal que puguin elaborar un informe que indiqui que esteu en risc d’exclusió residencial, i així evitar el tall dels subministraments. Si tot i disposar de l'informe de vulnerabilitat la companyia us talla el servei, cal que contacteu immediatament amb els serveis socials municipals per revertir la situació.
  • Si l'empresa subministradora us demana autorització per usar les vostres dades per sol·licitar als serveis socials l'informe de risc d’exclusió residencial, l'heu de donar, si no ho heu fet ja.

   Altres ajuts:

  Bo social

  El bo social és un descompte que han de fer les empreses comercialitzadores de referència de subministrament elèctric als consumidors en situació de vulnerabilitat econòmica, en funció del seu nivell d’ingressos i del compliment de determinats requisits. Aquests descomptes oscil·len entre el 25% i el 40% de l’import de la potència i el consum.

  Per a més informació, us podeu adreçar a l’Oficina Comarcal de Transició Energètica.


  Bo social tèrmic

  El bo social tèrmic és un programa d'ajuts per compensar les despeses tèrmiques ocasionades als consumidors més vulnerables per l'ús de la calefacció i l'aigua calenta o cuina. Tenen dret al bo social tèrmic totes aquelles persones amb dret al bo social elèctric.

  MOVES III: Línia 1. Vehicles endollables i pila de combustible

  Es dirigeix a persones físiques, autònoms i administracions públiques (Actuació abans de 30/06/2024).

  Subvenciona l’adquisició directa i Leasing financer o operatiu (rènting). Els vehicles turisme (M1), furgonetes (N1) i motos (L), han de ser nous i matriculats per primera vegada.

  Quantia

  MOTORITZACIÓ

  CATEGORIA

  AUTONOMIA (km) segons WLTP

  LÍMIT PREU VENDA VEHICLE (€) sense IVA

  AJUT (€)

  Sense desballestament

  Amb desballestament

  Pla de combustible (FCV, FCHV)

  M1

   

  4.500

  7.000

  PHEV, REEV, BEV

  Major o igual de 30 i menor de 90

  45.000 (53.000 per vehicles BEV de 8 o 9 places)

  2.500

  5.000

  Major o igual a 90

  4.500

  7.000

  PHEV, REEV, BEV, Pila de combustible

  N1

  Major o igual de 30

   

  7.000

  9.000

  BEV

  L6e

   

   

  1.400

  1.600

  L7e

   

   

  1.800

  2.000

  L3e, L4e, L5e amb P ≥ 3 kW

  Major o igual a 70 kW

  10.000

  1.100

  1.300

   

  10% Addicional per persones amb mobilitat reduïda, Taxi/VTC, municipis amb repte demogràfic

  Termini: fins al 30 de juny de 2024

  Més informació i accés al tràmit

  Coneix les tres noves deduccions temporals per les quantitats invertides en obres de rehabilitació que permetin assolir millores de l’eficiència energètica.

  Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració


  En quins habitatges pots realitzar les obres?
  En el teu habitatge habitual o en qualsevol altra de la teva titularitat que tinguis arrendada per a ús com a habitatge o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest cas, la lloguis abans de 31 de desembre de 2025.
  No podràs aplicar la deducció per la part de l'obra que realitzis en places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs, ni en la part de l'habitatge que estigui afecta a una activitat econòmica.

  En quin període impositiu has d'aplicar la deducció?
  En aquell en el que s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emesa després de les obres. En qualsevol cas, el certificat haurà de ser expedit abans d'1 de gener de 2025.

  Quin termini tens per realitzar les obres?
  Des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2024.

  Quines obres donen dret a la deducció?
  Aquelles que permetin reduir la demanda de calefacció i refrigeració de l'habitatge en com a mínim un 7%.

  Hauràs d'acreditar-ho amb un certificat d'eficiència energètica de l'habitatge emès pel tècnic competent abans de l'inici de les obres, (a aquests efectes serà vàlid l'emès com a màxim en els dos anys anteriors a l'inici de les obres) i, al final de les mateixes.

  Quin és la base i el percentatge de la deducció?

  La base de la deducció són les quantitats satisfetes per les obres realitzades des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2024 amb un màxim de 5.000 €.

  El percentatge de deducció és el 20%.

   


  Deducció per obres per a la millora en el consum d’energia primària no renovable


  En quins habitatges pots realitzar les obres?
  En el teu habitatge habitual o en qualsevol altra de la teva titularitat que tinguis arrendada per a ús com a habitatge o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest cas, la lloguis abans de 31 de desembre de 2025.
  No podràs aplicar la deducció per la part de l'obra que realitzis en places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs, ni en la part de l'habitatge que estigui afecta a una activitat econòmica.

  En quin període impositiu has d'aplicar la deducció?
  En aquell en el que s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emesa després de les obres. En qualsevol cas, el certificat haurà de ser expedit abans d'1 de gener de 2025.

  Quin termini tens per realitzar les obres?
  Des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2024.

  Quines obres donen dret a la deducció?

  Aquelles que permetin reduir en com a mínim un 30% l'indicador de consum d'energia primària no renovable o bé, aconsegueixin una millora de la qualificació energètica de l'habitatge per obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació.

  Per acreditar-ho hauràs de disposar d'un certificat d'eficiència energètica de l'habitatge emès pel tècnic competent abans de l'inici de les obres (a aquests efectes, serà vàlid l'emès com a màxim en els dos anys anteriors a l'inici de les obres) i, al final de les mateixes.

  Quin és la base i el percentatge de la deducció?

  La base de la deducció són les quantitats satisfetes per les obres realitzades des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2024 amb un màxim de 7.500 €.

  El percentatge de deducció és el 40%.

  Deducció per obres de rehabilitació energètica


  En quina edificació es pot realitzar les obres?
  En els habitatges, places de garatge i trasters que siguin de la teva propietat i que es trobin en edificis d’ús predominant residencial.
  No dona dret a la deducció la part de l’habitatge que estigui afecta a activitats econòmiques.
  Què es considera obres de rehabilitació energètica de l’edifici?
  Aquelles que permetin reduir el consum d’energia primària no renovable, en un 30 per cent com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe energètica “A” o “B”, en la mateixa escala de qualificació.

  Per acreditar-ho hauràs de disposar d’un certificat d'eficiència energètica de l’edifici en el que es trobi l’habitatge emès pel tècnic competent abans de l’inici de les obres (a aquests efectes serà vàlid l’emès com a màxim en els dos anys anteriors a l’inici de les obres) i, al final de les mateixes.

  Quin termini tens per realitzar les obres?
  Des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2025.

  En quin període impositiu pots aplicar la deducció?

  El 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025 essent necessari per poder aplicar la deducció que s’hagi expedit el certificat d’eficiència energètica emesa després de les obres.

  En qualsevol cas, el certificat haurà de ser expedit abans de l’1 de gener de 2026.

  Quin és la base i el percentatge de la deducció?

  -        Quan s’hagi expedit el certificat durant el període impositiu:

  Les quantitats satisfetes des del 6 d’octubre de 2021 fins a la finalització del període impositiu amb un màxim de 5.000 €.

  -        Quan el certificat s’hagués expedit en un període impositiu anterior:

  Les quantitats satisfetes l’any amb un màxim de 5.000 €.

   

  Les quantitats satisfetes no deduïdes per exercir la base màxima anual podràs deduir-les, amb el mateix límit (5.000 €), en els quatre exercicis següents, sense que en cap cas la base acumulada de la deducció pugui excedir 15.000 €.

  Quan les obres es realitzin per una comunitat de propietaris la base de la deducció per a cada propietari vindrà determinada pel resultat d’aplicar a les quantitats satisfetes per la comunitat el coeficient de participació que correspongui a cadascun dels propietaris.

  El percentatge de deducció és el 60%.

  Correu electrònic: octe@plaurgell.cat 

  Consulta presencial o telemàtica (demanant cita prèvia al Consell Comarcal) 

  C/Prat de la Riba 1, Mollerussa 

  973 71 13 13