Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions Eficiència Energètica

Programa habitatge

Requisits:
 • La intervenció ha de ser en el domicili habitual del beneficiari de la subvenció.
 • L’obra ha de suposar una reducció de la demanda energètica del 7%, una reducció en el consum d’energia primària no renovable (EPNR) del 30% o una actuació que impliqui una millora en l’envolupant tèrmic de l’habitatge.
 • El cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.
 • L’import de la subvenció serà del 40 % del cost de l’actuació, amb un límit de 3.000 euros

Termini: 07/06/2022 al 30/06/2024

Més informació

Accés al tràmit


Programa edifici

Requisits:

 • Ajuts destinats a millorar l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial, plurifamiliar o unifamiliar, inclosos llurs habitatges. S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i/o de la demanda energètica.
 • L’inici de les actuacions ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020 i la seva finalització abans del 30 de juny de 2026.
 • El termini d’execució de les obres no pot superar els 18 mesos ampliables fins a 24 quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin a 40 o més habitatges.

Termini: 25/05/2022 al 30/06/2024

Més informació


Programa Llibre edifici i projecte rehabilitació

Subvenció destinada per a la implantació i generalització del Llibre de l'Edifici existent per a la rehabilitació, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral amb el propòsit d’activar la demanada de rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.

Les actuacions hauran d’haver finalitzat abans del 30.6.2026.  

Requisits dels edificis:

 • Estar finalitzats abans de l'any 2000.
 • Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.
 • Haver presentat davant l’AHC la sol·licitud del certificat d'aptitud en un termini màxim de 4 mesos des de l’emissió de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici (IITE) i amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.

Termini: 20/06/2022 al 30/06/2024

Quantia dels ajuts

 • Llibre de l’edifici

Nombre d’habitatges

Quantia

Quantia màxima

Habitatges unifamiliars o plurifamiliars fins a 20 habitatges

700 € + 60 € per habitatge

1.900 €

Habitatges plurifamiliars de més de 20 habitatges

1.100 € + 40 € per habitatge

3.500 €

 

 • Projectes de rehabilitació

Nombre d’habitatges

Quantia

Quantia màxima

Habitatges unifamiliars o plurifamiliars fins a 20 habitatges

4.000 € + 700 € per habitatge

18.000 €

Habitatges plurifamiliars de més de 20 habitatges

12.000 € + 300 € per habitatge

30.000 €

Més informació

Accés al tràmit 


PREE5000 Edificis en municipis de menys de 5.000 habitants

Es dirigeix a persones físiques o jurídiques, comunitats de propietaris d’edificis, empreses de serveis energètics, administracions públiques i comunitats d’energies renovables.

Es subvencionen actuacions de millora energètica de l’envolupant, de l’eficiència energètica i de l’ús d’energies renovables de tipus tèrmic en pobles de menys de 5.000 habitants. Exigeix una millora d’una lletra en la qualificació de CO2 i un estalvi del consum de l’energia del 30%.Els edificis han de ser posteriors al 2007.

Més informació