Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Àrea d'atenció a les persones

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials. Són un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Són serveis polivalents de competència comarcal que estan dotats d'equips multi-disciplinaris orientats a tractar tota mena de necessitats per mitjà d'una atenció individual, familiar i col·lectiva.

Ofereixen atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i prestacions als quals es pot accedir. També poden promoure mesures d'inserció social i laboral, i de prevenció i atenció a maltractaments.

Tramiten les prestacions econòmiques d'urgència social, les prestacions econòmiques d'àmbit municipal, i les altres que els siguin atribuïdes.

Igualment treballen amb les entitats i associacions de la seva zona en projectes conjunts relacionats amb l'atenció social. D'aquesta manera contribueixen a prevenir el risc d'exclusió i enforteixen els llaços de cohesió social.

Funcions dels serveis socials bàsics:

 • Avaluar les situacions de necessitat
 • Oferir informació i assessorament en relació als drets i els recursos socials
 • Dissenyar programes individuals d'atenció per a persones dependents
 • Prestar serveis d'ajuda a domicili, tele-assistència i suport
 • Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents
 • Promoure la inserció social, laboral i educativa dels usuaris
 • Gestionar prestacions d'urgència social i determinades prestacions econòmiques
 • Dissenyar i portar a terme projectes d'atenció col·lectiva, a nivell grupal i comunitari

Servei d'atenció domiciliaria.

El Servei d'ajuda a domicili (SAD) és un servei d'atenció social realitzat al domicili consistent en un conjunt organitzat i coordinat d'accions adreçades a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament, d'integració social o manca d'autonomia personal.

Poden ser beneficiaris del Servei d'Ajuda a Domicili les persones i/o nuclis familiars que es troben en situació de manca d'autonomia temporal o permanent, situació de dependència, negligència o incapacitat per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana per motius físics, psíquics o socials.

Les demandes són recollides per les treballadores socials dels Serveis Socials Bàsics que fan l'estudi i seguiment de la situació social. I el servei al domicili és realitzat per un equip professional, de l'empresa a la qual s'ha adjudicat la realització d'aquest.

Al Pla d'Urgell a 31 de desembre de 2018 hi ha  274 persones/famílies que es beneficien d'aquest servei.

Servei de tele-assistència:

Constitueix una modalitat del servei d'atenció domiciliària el qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d'emergència, donar una resposta rapida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l'exterior. Aquest servei es presta mitjançant el suport d'un equip de professionals i de les tecnologies més adequades.

El servei funciona mitjançant el telèfon i permet a l'usuari, tan sols prement un botó, establir contacte  directe amb la central de control i també es realitza un seguiment permanent.

Perfil d'accés: 

 • Persones majors de 65 anys
 • Viure sol o estar sol la major part del dia.
 • Disposar de línia telefònica.
 • Els usuaris no han de patir malalties físiques o psíquiques que limitin la capacitat per fer funcionar l'aparell.

Les demandes són recollides per les treballadores socials dels Serveis Socials Bàsics que fan l'estudi i posterior valoració de la situació.

Al Pla d'Urgell a  31 de desembre de 2018 hi ha 374 persones/famílies que es beneficien d'aquest servei.

El Servei d'Intervenció Socioeducativa no residencial itinerant és un servei de prestació garantida que està orientat a oferir de manera integrada, un conjunt de serveis i recursos de caràcter preventiu als infants de 4 a 15 anys i les seves famílies de la comarca del Pla d'Urgell. La seva finalitat és afavorir els processos d'incorporació social d'aquestes.

Les activitats que es realitzen poden ser individuals (tutories amb els infants, amb les famílies o conjuntament) i grupals (Tallers, dinàmiques, activitats per treballar: habilitats socials, valors, competències, emocions, etc.) També, es treballa el reforç en els aprenentatges escolars i l'adquisició dels hàbits d'estudi en cas que sigui necessari.

Els infants i les famílies podran tenir accés al servei prèvia valoració dels serveis socials bàsics, els quals realitzen la detecció, valoració i l'atenció dels infants i famílies en situacions de risc.

Els servei es presta a:

 • Torregrossa: Dilluns i Dimecres de 17:00 a 19:00.
 • Palau d'Anglesola: Dijous de 17:00 a 19:00.
 • Barbens: Dimarts de 17:00 a 19:30.

Normativa: 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència.

El Centre de Distribució d'Aliments del Pla d'Urgell vol facilitar aliments bàsics a persones i famílies que tenen dificultats econòmiques per cobrir adequadament les seves necessitats d'alimentació.

El projecte neix de la suma d'esforços d'institucions públiques, de les entitats del tercer sector i de la societat civil. El centre pretén dignificar els tradicionals sistemes de lliurament d'aliments, amb la regulació  de les entregues i facilitant  que les persones puguin escollir el tipus de productes de la cistella. Garantint els aliments bàsics mínims per a una alimentació equilibrada.

Els professionals dels serveis socials bàsics són els responsables de la derivació de les persones beneficiàries al centre, amb l'aplicació dels  criteris de valoració i derivació establerts en el reglament regulador del servei.

Es treballa per afavorir la corresponsabilitat dels participants mitjançant  la possibilitat de confeccionar la seva pròpia cistella i amb la realització de tallers de formació en temes de foment de l'autonomia de les persones. També es promouen des del centre: el voluntariat social i el foment de la solidaritat del món empresarial

Al Pla d'Urgell a 31 de desembre de 2018  hi ha 1904 persones que es beneficien d'aquest servei.
És un servei complementari de suport als serveis socials d'atenció especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d'un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries.

Possibilita l'accés a les persones amb discapacitat o dependència als serveis socials d'atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir la seva integració.

Les demandes són recollides per les treballadores socials dels Serveis Socials Bàsics que fan l’estudi i posterior valoració de la situació.

Les principals tasques que es desenvolupen són: 

 • Transport diari de disminuïts físics dels diferents municipis del Pla d'Urgell a escoles especialitzades de la ciutat de Lleida.
 • Transport dels disminuïts físics de les residències de la comarca en diferents desplaçaments que es fan al llarg de l'any a diferents activitats culturals i de lleure, a la piscina coberta de Mollerussa, desplaçaments a trobades, visita de fires, etc., que es fan en la mateixa comarca o voltants.
 • A més, el Servei de Transport Adaptat del Consell Comarcal del Pla d'Urgell també està obert a altres serveis puntuals que poden ser necessaris per a la gent de la comarca.

Avui dia, a data 31 de desembre de 2018, 13 persones/famílies es beneficien d'aquest servei.

És un servei que té com a objectiu facilitar el procés d'integració de persones d'altres països que resideixen a la comarca i promocionar la convivència i la cohesió comunitària entre els diferents grups socials.

Les funcions són:

 • Detectar les necessitats que hi ha a la comarca i fer propostes d'actuació tant a curt com a llarg termini
 • Ajudar a definir conjuntament amb els municipis de la comarca programes integrals d'acollida a les persones nouvingudes al municipi
 • Impulsar el coneixement del territori i l'ús de la llengua en la vida diària
 • Afavorir unes bones relacions de diàleg i respecte entre la ciutadania
 • Facilitar la interacció entre les persones immigrants i autòctones a través de les associacions i dels canals de participació
 • Altres

Les principals accions que es realitzen són:

 • Donar assessorament jurídic en temes relacionats amb estrangeria
 • Oferir un servei de traducció, tant oral com escrit, de diversos idiomes: àrab, francès, anglès, romanès, xinès... 
 • Cursos de català bàsic per a persones no catalanoparlants
 • Difondre informació diversa traduïda en diferents idiomes
 • Programar cursos formatius o xerrades fomentant la participació de la població d'origen immigrant en els aspectes de la vida social, cultural... del municipi
 • Promoure i col·laborar en projectes de caràcter intercultural per facilitar la integració dels immigrants i promoure la sensibilització de la població i el fenomen migratori.
El SIAD del Pla d’Urgell és un servei gratuït adreçat a les dones que ofereix informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes de la vida de les dones: en els àmbits laboral, social, personal i familiar, entre altres. És un servei de referència que atén les necessitats específiques de les dones i treballa per a la sensibilització social, la prevenció, l’atenció i la detecció de la violència masclista. La finalitat del SIAD és donar resposta a les diferents demandes d’informació de les dones, potenciar els seus processos d’autonomia i vetllar per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

QUÈ OFEREIX?

 • SERVEI D’INFORMACIÓ, ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT: ofereix informació, orientació i assessorament personalitzat a dones,
  associacions, ens, entitats...
 • SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA: ofereix informació i assessorament jurídic gratuït sobre qüestions civils (separacions, divorcis, custòdia, parelles de fet...) i penals (violència masclista).
 • SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA: servei adreçat a totes aquelles dones que passen per una situació de dificultat en la qual és
  necessari un suport professional.
 • Realitza accions de sensibilització i prevenció per a la igualtat efectiva entre homes i dones, amb especial atenció en la detecció i prevenció de la violència masclista.
 • Dona suport a les associacions de dones i als ens locals de la comarca en la planificació d’actes, tramitació de subvencions...
  per promoure la igualtat de gènere en diferents àmbits.
 • Contribueix a la implementació de les polítiques de dones i fomenta la igualtat d’oportunitats a través dels plans d’igualtat.

FULLETÓ INFORMATIU

CARTELL_SIAD_IMG.png

El SAI LGBTI és un servei per sensibilitzar i informar persones i entitats sobre la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere. El seu objectiu principal és crear un espai de referència a la comarca per donar visibilitat a les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i garantir-los els seus drets, mitjançant accions de sensibilització i prevenció contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

OBJECTIUS

 • Donar un servei d’atenció comarcal que ofereixi informació sobre temàtica LGBTI a totes aquelles persones que s’hi adrecin, com també a associacions, ajuntaments i centres educatius, esportius, de salut i culturals del territori.
 • Oferir un servei d’assessorament integral a les persones LGBTI en els seus processos personals d’identitat sexual i de gènere i a les seves famílies.
 • Oferir suport en el canvi de nom de documentació de persones trans: canvi de nom al DNI, targeta sanitària...
 • Realitzar accions de sensibilització per tal de visibilitzar la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere i prevenir la LGTBI-fòbia.
 • Oferir suport en la gestió d’incidències i denúncies per discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i per realitzar determinats tràmits.
 • Vetllar pel compliment de l’article 9 de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

HORARI I PUNT D’ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA A:

CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
Prat de la Riba 1, 25230 Mollerussa
De dilluns a divendres
de 8 h a 15 h · T. 973 71 13 13 · sai@plaurgell.cat

Informació sobre el deure d'intervenció:

https://youtu.be/qhtich3YDLE

https://youtu.be/meJeAMuNCn0

https://youtu.be/6s9QCsM3Po8

deure_interv_img.png

FULLETÓ INFORMATIU

SAI_FULLETO_IMG.png

Manifest amb motiu del 17 de maig, Dia Internacional contra l’LGBTI-fòbia 2024

studio.png

L'objectiu d'aquest programa és prevenir el consum de drogues i promocionar hàbits saludables als ciutadans i ciutadanes de la comarca.

Les principals funcions del Pla de Prevenció de Drogodependències són:

 • Donar informació, assessorament i orientació als joves i a la resta de població de la comarca
 • Impulsar programes educatius en col·legis d'educació infantil i primària i en els instituts d'educació secundària
 • Impulsar campanyes preventives sobre el consum de drogues
 • Realitzar sessions formatives i informatives per a pares i mares, professors, joves i tothom que ho sol·liciti

A banda, cal mencionar el SOAF (Servei d'Orientació i Assessorament a Famílies i Joves) ubicat dins el Pla de Prevenció de Drogodependències, especialitzat en la intervenció en situacions de risc per a la salut.

És un servei per a l'assessorament, orientació i tractament de situacions vinculades a l'adolescència i la joventut. L'objectiu és la salut i el benestar de les persones.

Els objectius del programa són:

 • Assessorament personalitzat a joves i famílies
 • Informació i orientació en matèria de drogodependències
 • Eines per millorar les relacions familiars, la comunicació i l'educació per la salut
 • Material informatiu i preventiu
 • Espai confidencial per a la consulta i l'aclariment de dubtes

En definitiva:

 • L'atenció especialitzada a joves i adolescents en situació de risc vers la seva salut i també l'atenció d'aquells que ja estan patint situacions d'abús i dependència de drogues, amb tot el que això comporta. 
 • L'assessorament i orientació a professionals que estan en contacte també amb joves i adolescents en situació de risc, especialment relacionats amb el consum de drogues.

Les prioritats del servei són:

 • Que els pares disposin de recursos
 • Que els fills puguin accedir a un nivell de recursos
 • L'atenció especialitzada a joves i adolescents
 • L'assessorament i orientació a professionals

Enllaços d'interès:

www.elpep.info 
www.laclara.info

El CDIAP Pla d’Urgell és un servei públic, universal i gratuït, especialitzat en l’atenció integral de tots els infants de 0 a 6 anys de la comarca i llurs famílies. També participa en programes de promoció i prevenció de la salut de l’infant i en activitats de formació, docència i recerca.

A qui va adreçat?

Als infants d'edats compreses entre 0 i 6 anys que manifesten trastorns o dificultats en el seu desenvolupament o que es troben en situació de risc de patir-les. I també a les famílies que vulguin consultar sobre el desenvolupament del seu infant.

Les seves funcions són:

 • Valoració del desenvolupament de l'infant: mitjançant el diagnòstic mèdic, psicològic i social.
 • Orientació, assessorament i suport a la família, i a tots aquells professionals que atenen l'infant.
 • Atenció terapèutica interdisciplinària.
 • Seguiment de l'evolució de l'infant.
 • Elaboració i aplicació de programes de sensibilització, prevenció i detecció en els àmbits que tenen cura de la primera infància.
 • Participació en programes de promoció de la salut integral de l'infant.
 • Activitats de formació, docència i recerca.

Equip professional:

El CDIAP Pla d'Urgell disposa d'un equip interdisciplinari de professionals especialitzats en la petita infància, format per un fisioterapeuta, una logopeda, tres psicòlogues, una treballadora social i una neuropediatra.

L'equip treballa en coordinació amb els diferents dispositius de zona dins dels àmbits educatius, sanitaris i socials, implicats també en primera infància.

Com accedir al servei?

Les famílies es poden adreçar al CDIAP Pla d'Urgell per iniciativa pròpia o bé derivades per algun dispositiu com: pediatria, escoles bressol, escoles, hospitals o serveis socials.

 

CDIAP Pla d'Urgell- Consell Comarcal del Pla d'Urgell

C/ Prat de la Riba, 1

25230 MOLLERUSSA

Tel. 973 71 13 13 - 973 60 39 06

661 90 70 26

A/e: cdiap04@plaurgell.cat

www.plaurgell.cat

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 8.30 a 15h.