Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis Tècnics

Visites programades a cada un dels ajuntaments adscrits als Serveis Tècnics en funció de la periodicitat acordada, setmanal o bisetmanal. Les visites les realitzen sempre dos tècnics, un arquitecte i un arquitecte tècnic, i tenen la finalitat d'atendre les següents qüestions:
 • Resoldre consultes urbanístiques dels particulars.
 • Informes tècnics de les sol·licituds de llicències d'obres majors (arquitecte) i menors (arquitecte tècnic).
 • Visites d'inspecció.
 • Altres informes tècnics (certificats d'aprofitament, consultes de les administracions, etc.).
Atès que dins del personal dels Serveis Tècnics es disposa de titulats competents en diferents camps, es poden atendre les necessitats dels ajuntaments adscrits en allò que toca a la redacció dels diferents documents tècnics que precisin. Entre altres:
 • Memòries valorades d'edificació, d'urbanització i d'instal·lacions.
 • Documents tècnics d'obres menors d'edificació, urbanització i instal·lacions.
 • Projectes bàsics i projectes executius d'obres d'edificació.
 • Projectes d'urbanització.
 • Projectes d'instal·lacions (electrificació, enllumenat, climatització, etc.).
 • Estudis de seguretat i salut laboral de les diferents obres.
Els diferents tècnics dels Serveis Tècnics assumeixen la direcció de les obres corresponents als projectes que han redactat o d'aquelles obres que, havent estat redactades per tècnics aliens als Serveis Tècnics, els diferents ajuntaments consideren que han de dirigir.
 • Direccions d'obra de projectes d'edificació.
 • Direccions d'obra de projectes d'urbanització.
 • Direccions d'obra de projectes d'instal·lacions.

Assessoria específica als responsables municipals dels diferents ajuntaments respecte de les incidències que es van detectant respecte del desenvolupament dels diferents instruments de planejament general o derivat.

Recolzament i assistència tècnica en reunions amb promotors i amb les gestions i reunions amb els tècnics de la Comissió Territorial d'Urbanisme.

Redacció de modificacions puntuals dels instruments de planejament i col·laboració en els treballs de planejament general encarregats a altres tècnics.

Es tracta de donar una resposta àgil i ràpida d'aquells petits encàrrecs que no tenen una gran complexitat tècnica, però que mereixen una resposta ràpida per al bon funcionament dels ajuntaments. Entre altres:
 • Aixecament de petits treballs topogràfics.
 • Establiment d'alineacions i rasants.
 • Determinació de superfícies.
 • Valoracions de finques.
 • Diagnosi i assessoria tècnica en la reparació i manteniment de diferents infraestructures i serveis urbans.
Els tècnics dels Serveis Tècnics participen en l'àmbit de les seves competències professionals en la redacció d'estudis i de projectes i en l'assessoria tècnica, que faciliten el funcionament dels diferents serveis i entitats que són responsabilitat del Consell Comarcal. Entre altres:
 • Gestió de les diferents estacions depuradores d'aigües residuals (Fondarella, Bell-lloc d'Urgell, Bellvís, Ivars d'Urgell, Linyola i Torregrossa).
 • Coordinació dels treballs d'inspecció d'abocaments d'aigües residuals dels establiments industrials de la comarca.
 • Col·laboració amb la Diputació de Lleida per la revisió i actualització del carrerer dels municipis de la Comarca.
 • Col·laboració amb els Bombers i el SEM per la elaboració dels plànols dels municipis de la Comarca.
 • Projecte manteniment de camins a la Comarca del Pla d'Urgell.
Aquest servei està atès per tècnics diferents. Aquells expedients que afecten activitats agràries són competència d'una enginyera tècnica agrícola i la resta d'un enginyer tècnic industrial. En qualsevol cas es dóna assessorament als promotors de les diferents activitats respecte dels requeriments legals que siguin d'aplicació en cada cas i es redacten els informes tècnics que estableix la normativa sectorial aplicable. Igualment intervenen en la Ponència d'avaluació ambiental del Consell Comarcal del Pla d'Urgell en aquells tràmits que afecten a les activitats classificades a l'annex II de la Llei 20/2009.
 • Tasques d'assessorament als particulars i als ajuntaments.
 • Redacció d'informes preceptius de :
  • Compatibilitat urbanística
  • Suficiència i idoneïtat
  • Municipal i urbanístic
  • Revisió i control inicial
  • Visita de comprovació
  • Avaluacions ambientals
  • Plans de gestió de les dejeccions ramaderes
    
 • Tasques en relació amb inspeccions tècniques:
  • Visites d'obra
  • Controls d'activitats
  • Inspecció de denúncies
    
 • Treballs relacionats amb la ponència ambiental 
Aquest servei està atès per una administrativa, correspon al desenvolupament dels Convenis subscrits entre el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i el Departament de Territori i Sostenibilitat. L'actuació d'aquesta oficina comarcal inclou les següents tasques:
 • Informació i atenció als ciutadans, s'ha realitzat un total de 384 consultes presencials, 148 per telèfon i 148 via correu electrònic.
 • Registre d'entrada, revisió i trasllat de documents a l'Agència Catalana de l'Habitatge de Lleida. S'ha donat entrada a 234 documents.
 • Programa mediació de lloguer social d'habitatges.
 • Assessorar els diferents municipis de la comarca sobre temes de protecció civil, tan pel que fa a Plans d'auto-protecció, PAU, com a documents únics de protecció civil municipal, DUPROCIM.